Na czym polega split payment?

Split payment jest modelem podzielonej płatności. Wprowadzenie takiego rozwiązanie uzasadnione jest przede wszystkim powiększającą się luką podatkową w VAT. Cały mechanizm podzielnej płatności sprowadza się do zastosowania systemu, w którym należność z tytułu przeprowadzonej transakcji trafia na dwa odrębne rachunki. Kwotą z podatku VAT przedsiębiorca nie może wówczas dysponować całkowicie swobodnie i wedle swojego uznania.

Czym jest split payment?

Split payment obowiązuje w Polsce na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. W związku z dokonaną nowelizacją wprowadzono obowiązek podzielonej płatności od listopada 2019 roku. Split payment jest regulacją odnoszącą się do transakcji dotyczących innych podatników – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie/splitpayment.html. Obowiązuje więc w przypadku relacji B2B, czyli przedsiębiorca-przedsiębiorca. Podzielona płatność, jak sama nazwa wskazuje, sprawdza się do dzielenia kwoty wpływającej do sprzedawcy na dwie części – kwotę netto i należny od transakcji VAT. Podatek VAT kierowany jest na oddzielny rachunek. Przedsiębiorca nie może dowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku, ale przeznaczać je będzie na zapłatę podatków. Jeśli będzie chciał gospodarować środkami w innym celu, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego.

Kto musi stosować rozdzieloną płatność?

Obowiązek stosowania split payment występuje w sytuacji spełnienia łącznie kilku warunków przewidzianych w ustawie. Przede wszystkim wartość brutto transakcji musi przekraczać 15 tysięcy złotych. Co najmniej jedna z pozycji z faktury musi też być produktem lub usługą wymienioną w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT. Kolejnym warunkiem jest, by zarówno sprzedawca, jak i odbiorca byli podatnikami, a więc by była to transakcja B2B. Obowiązkowy split payment będzie dotyczył tych transakcji, w przypadku których obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypadły po 31 października 2019 roku.