Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest podstawowym narzędziem komunikacji jednostek gospodarczych, takich jak przedsiębiorstwa, samorządy, banki, czy organizacje z Krajowym Rejestrem Sądowym i Urzędem Skarbowym. Aby jednak sprawozdanie takie mogło zostać przyjęte, musi spełniać pewne wymogi formalne i zawierać konkretne informacje.

Sprawozdawczość finansowa – o czym informuje KRS i US?

Sprawozdanie finansowe informuje urzędy, do jakich jest skierowane o tym, jaka jest sytuacja gospodarcza jednostki, która je przygotowuje, oraz jak się ona zmieniła w ciągu roku, który obejmuje swoim zakresem. Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przedsiębiorstwa państwowe, roczne sprawozdania powinny również zawierać dodatkowe informacje, które pozwalają ocenić ryzyko. Są to zamierzenia spółek na dany okres, a także rodzaje ryzyka, jakie się w tym czasie pojawiły. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadkach szczególnych, związanych na przykład z dotowaniem państwowym, czy wysokim ryzykiem, okres sprawozdawczy może zostać skrócony do pół roku.

Jakie informacje powinny być zawarte w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdawczość finansowa to jednak przede wszystkim konieczność dostarczenia wspomnianym urzędom (a także pośrednio akcjonariuszom, inwestorom i ogółowi społeczeństwa) konkretnych informacji o aktualnym stanie majątkowym jednostek podlegających takiemu obowiązkowi. Lista takich informacji definiowana jest bardzo dokładnie przez Ustawę o rachunkowości.

Informacją wstępną, którą powinno posiadać każde sprawozdanie, jest deklaracja dotycząca kontynuacji działalności jednostki w danym okresie, która nie została ograniczona w istotnym stopniu, wraz z informacją o zasadach przyjętych na potrzeby wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Zasadniczo przyjmuje się tutaj zasadę, według której w sprawozdawczości finansowej ocena wartości dokonywana jest wyłącznie na podstawie ceny zakupu pwc.pl.

Najważniejszym i podstawowym elementem sprawozdania finansowego jest bilans, czyli zestawienie aktualnie posiadanych przez jednostkę aktywów i pasywów. Ważne jest to, że w bilanse uwzględnia się stan posiadania na moment zakończenia okresu rozliczeniowego. Kolejną częścią sprawozdania jest rachunek zysków i strat, który zawiera pełną informację dotyczącą wyników finansowych jednostki gospodarczej w czasie całego roku. Obowiązkowo należy poinformować w sprawozdaniu również o zaistniałych zmianach w funduszu własnym przedsiębiorstwa oraz o ich powodach. Ostatnią informacją, która powinna się tam znaleźć, jest rachunek przepływu środków pieniężnych, uwzględniający wszystkie typy prowadzonej działalności. Niektóre rodzaje jednostek gospodarczych mogą być zobowiązane do zawarcia w sprawozdaniu dodatkowych informacji, co regulują osobne ustawy.